REGULAMIN SERWISU

I. Postanowienia Ogólne
1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym działającym pod adresem: http://shop.cerklewicz.pl/, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2. Definicje
Sprzedawca, Producent – to CERKLEWICZ Paweł Cerklewicz z siedzibą w Krakowie przy ul. Sadka 16c, kod 30-690, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej posiadający numer NIP 7692043264 oraz numer REGON 122584452
Klient – Użytkownik dokonujący zakupu Towaru za pośrednictwem Serwisu.
Sklep, Serwis – to sklep internetowy CERKLEWICZ, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://shop.cerklewicz.pl/.
Towar, Towary lub Produkt, Produkty – oznacza artykuły odzieżowe i akcesoria wyprodukowane lub (udostępnione do sprzedaży) dostarczone przez firmę CERKLEWICZ do sprzedaży detalicznej I oznaczone znakami towarowymi CERKLEWICZ takimi jak Klaudyna Cerklewicz Fashion.
Klaudyna Cerklewicz Fashion to marka należąca do firmy CERKLEWICZ Paweł Cerklewicz.
Cena –to wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze na stronie internetowej http://shop.cerklewicz.pl/. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto), ale nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta (patrz: Wysyłka).
Dostawca – to firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą lub Poczta Polska.
Koszt dostawy, wysyłki Towaru – to koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta pomiędzy Sklepem, a miejscem wskazanym przez Klienta.
Zamówienie –to dyspozycja zakupu Towaru lub Towarów (oferta na zakup) złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. W przypadku wystąpienia błędów na stronach Sklepu (takich jak błędne wyświetlenie ceny, dostępności itp.) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
4. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach (czasu pracy sklepu) południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
5. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.
II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień
1. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po:
- wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu,
- wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,
- zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.
2. Dane wymagane do wystawienia Rachunku Imiennego (faktury) Klient może wskazać w Zamówieniu, jeżeli wymagane przez Klienta jest wystawienie Rachunku Imiennego.
3. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła.
4. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.
5. Aktualizacja danych podanych przy rejestracji jest możliwa po wykorzystaniu przez Klienta ustalonego wcześniej loginu i hasła. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.
6. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.
III. Realizacja Zamówień
1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
3. Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
4. Należność za Towar oraz Koszt dostawy Towaru mogą być regulowane przez Klienta, jedynie według poniższych możliwości:
-płatność za pobraniem przy przesyłce kurierem
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
- przelewem na rachunek bankowy;
- kartą kredytową przy płatnościach dokonywanych przez platform przelewy24;
Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu (zgodnie z pkt. IV Regulaminu.).
5. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:
-potwierdzenia złożenia zamówienia przy wyborze opcji "płatność za pobraniem" lub "odbiór osobisty".
- zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą,
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:
- nieprawidłowo wypełniony został formularz zamówienia,
- zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu;
8. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
9. Z zastrzeżeniem ust. 9 Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży to jest paragonem fiskalnym lub wystawionym na życzenie Klienta Rachunkiem Imiennym. Rachunek Imienny jest wystawiany jedynie pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu Zamówienia.
10. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów. Każdy Klient, po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w tym okresie ze Sprzedawcą.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty w wysokości Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
12. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

IV. Zasady płatności
1. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
- imię i nazwisko Klienta
- numer Zamówienia
- cerklewicz.pl.
Należność należy przelać na rachunek bankowy:
31249000050000400094948030
Paweł Cerklewicz
Ul. Sadka 16c
30-690 Kraków
2. Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl. Serwis Przelewy24 jest jednym z serwisów internetowych poznańskiej firmy DialCom24.
Dane firmy: DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164. Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000
3. Aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności” oraz na stronie internetowej www.przelewy24.pl.
V. Dostawa zamówionego Towaru
1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy Kuriera UPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
2. Wysyłka jest realizowana w ciągu określonego przez Sprzedawcę czasu realizacji podanym na stronie danego produktu licząc od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym bądź kartą lub potwierdzeniem zawarcia transakcji przy wyborze opcji "wysyłka za pobraniem" i "odbiór osobisty". Do czasu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Aktualny Koszt dostarczenia Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.
5. Wszystkie przesyłki są pakowane przez Sprzedawcę. Jeżeli do klienta dotrze uszkodzona przesyłka wskazująca na ingerencję osób trzecich Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.
6.Odbiór osobisty jest możliwy pod adresem: ul. Sadka 16c, 30-690 Kraków po uprzednim ustaleniu dogodnego terminu ze Sprzedawcą.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe i celne wynikające z dostawy przesyłki poza terytorium Unii Europejskiej.
VI. Wymiana i Zwrot Zakupionego Towaru
1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) („Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
2. Zwracany lub wymieniany Towar:
- powinien posiadać dowód zakupu,
- powinien być kompletny,
- posiadać metki
- nie może nosić śladów użytkowania.
Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. VI.1., zarówno Sprzedawca jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 Ustawy.
5. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wymienić Towar na inny.
6. W przypadku wymiany Towaru, uiszczona zapłata za Towar w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na konto Klienta.
7. Zwrotowi nie podlega Towar wykonany na zamówienie indywidualne oraz w którym na życzenie Kupującego dokonano zmiany materiałów, z których został wykonany Towar lub rozmiaru.

8. Koszt zwrotu przesyłki do sprzedawcy ponosi kupujący.

VII. Reklamacja towaru
1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Klient stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą(wysyłając wiadomość e-mail zawierającą imię i nazwisko Klienta, nazwę Towaru i dokładny opis wady). Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Sprzedawcy przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres:
Klaudyna Cerklewicz Fashion
ul. Sadka 16c
30-690 Kraków
3. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, m.in. numer telefonu, adres email.
VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy
1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.
IX. Ochrona danych osobowych
1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Rejestracji i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
4. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Sprzedawcy oraz na przetwarzanie przez sklep internetowy www.cerklewicz.pl oraz Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu przesyłania wiadomości drogą elektroniczną (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
X. Postanowienia końcowe
1. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.
2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej Sklepu.